LANPlanner cho phép người quy hoạch mạng thiết kế nhanh chóng và chính xác mạng không dây mạnh mẽ với khả năng, độ tin cậy, hiệu suất và cơ sở hạ tầng được yêu cầu cho các ứng dụng không dây quan trọng đối với doanh nghiệp.

Lập Thiết kế Cụ thể cho Địa điểm, có RF Thông minh

 • Tải nhanh chóng AutoCAD, PDF, JPEG và mọi định dạng tệp cấu trúc hoặc sơ đồ trang web phổ biến.

 • Xây dựng một mô hình cơ sở triển khai mạng không dây cụ thể cho địa điểm, có RF thông minh sử dụng Thư viện RF Attenuation được nhúng của LANPlanner.

 • Trực quan hóa bằng hình ảnh vị trí và cấu hình vật lý của tất cả thiết bị mạng được cài đặt.

 • Tự động tạo bản ghi danh mục vật liệu và bảo trì để nhóm triển khai sử dụng và dành cho việc mở rộng mạng trong tương lai.


Mô phỏng Hiệu suất Mạng

 • Bố trí thiết bị mạng và trực quan hóa hiệu suất mạng không dây, bao gồm mức độ ảnh hưởng của ứng dụng và số lượng người dùng đối với Chất lượng Dịch vụ.

 • Hiện thực hóa toàn bộ lợi ích của công nghệ Nhiều Đầu vào Nhiều Đầu ra (Multiple Input Multiple Output - MIMO) của 802.11n bằng cách trực quan hóa các hiệu ứng MIMO cụ thể cho địa điểm của môi trường triển khai trong các mạng 11n đồng nhất hoặc mạng 11a/b/g/n kết hợp.


Di chuyển sang Công nghệ 11n

 • Loại bỏ việc phỏng đoán nâng cấp mạng 802.11a/b/g hiện có lên 802.11n với wizard di chuyển mạng của LANPlanner.

 • Trực quan hóa sự khác biệt về vùng bao phủ trong bối cảnh “loại bỏ và thay thế” nâng cấp từ thiết bị kế thừa lên thiết bị 11n.

 • Đánh giá hiệu suất mạng không dây trong mạng bao gồm cả AP 11n và AP kế thừa.


Tùy chỉnh Tham số Thiết bị

 • Sử dụng các điểm truy cập và hàng trăm tùy chọn ăng-ten cài sẵn của LANPlanner.

 • Thêm, cấu hình hoặc thay đổi điểm truy cập và ăng-ten để đáp ứng các yêu cầu triển khai riêng.


Có được Đề xuất Bố trí Tự động

 • Xác định các yêu cầu về công suất ứng dụng và LANPlanner sẽ đưa ra đề xuất cho việc bố trí và cài đặt các điểm truy cập hoặc cảm biến.

Với mô-đun đánh giá của LANPlanner, người dùng có thể thu thập thông tin RF thực tế và thống kê về hiệu suất của máy khách để cải thiện chất lượng mô hình mạng không dây của họ.

Nhập Dữ liệu Khảo sát Địa điểm

 • Bằng cách tích hợp dữ liệu khảo sát địa điểm vào quy hoạch mạng, người dùng có thể so sánh giá trị tổn thất RF thực trong triển khai của họ với giá trị dự tính và tự động điều chỉnh mô hình triển khai.

 • Kiểm tra hiệu suất mạng sau triển khai và trực quan hóa bản đồ màu của dữ liệu đo được.

 • Định vị và xác định bằng hình ảnh các điểm truy cập mạnh và tác nhân gây nhiễu kênh.

 • Xem lại thông tin QoS quan trọng chẳng hạn như RSSI (Cường độ Tín hiệu Thu được), SIR (Tỷ số Tín hiệu - Nhiễu), SNR (Tỷ số Tín hiệu - Tiếng ồn), độ rộng kênh, lỗi gói, méo tín hiệu và tốc độ dữ liệu.

 • Giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) mạng không dây bằng cách loại bỏ việc chỉnh sửa tốn kém thường xuyên xảy ra với thiết kế mạng dựa trên đo lường.


Là một phần của Bộ Không dây Một Đầu, LANPlanner tích hợp liền mạch với phần mềm quản lý mạng để trực quan hóa, khắc phục sự cố và duy trì chất lượng dịch vụ mà nhóm của bạn tạo dựng trong kế hoạch thiết kế.

Dễ Tích hợp với Phần mềm Quản lý

 • Mở kế hoạch thiết kế mạng trong phần mềm RF Management Suite của Motorola.

 • Kiểm tra hiệu suất mạng hiện tại và trực quan hóa bản đồ màu của dữ liệu thực.

Xác định các khu vực có thay đổi đối với tham số do người dùng xác định chẳng hạn như cường độ tín hiệu, tiếng ồn hoặc SIR.